ปัญหา FTP

จันทร์, 15 มิถุนายน 2020 | Views: 590

Error: "Connection timeout after 20 seconds of inactivity"

ให้ตั้งค่าใน Filezilla ดังนี้
File --> Site Manager --> My Sites
แทนชื่อ New Site เป็นชื่อเว็บเรา
กรอกชื่อ Host
Encryption เลือกเป็น Only use plain FTP ((insecure)
ใส่ username และ password แล้ว Connect

ถ้าหากยังเป็น Error เดียวกันอีก ให้ลองเปลี่ยนเป็น Active Mode โดย ไปที่ File --> Site Manager --> Transfer Settings แล้วเลือก Active


Failed to retrieve directory listing

ให้ตั้งค่าเป็น Passive โดยตั้งค่าใน Filezilla ดังนี้
Edit --> Settings --> Connection --> FTP
ตรงส่วน Transfer Mode ให้เลือก Passive (recommended)
ถ้ายังไม่ได้ให้ลองใส่ในช่อง Port ให้เป็น 22


530 Login Authentication Failed

ให้เข้าไปใน Cpanel แล้วตั้ง Password ใหม่อีกครั้ง


Connection attempt failed with "ECONNREFUSED - Connection refused by server".

ให้แจ้ง Support ในห้องขอความช่วยเหลือ

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language