ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

ปัญหา FTP

จันทร์, 15 มิถุนายน 2020 | Views: 4825

Error: "Connection timeout after 20 seconds of inactivity"

ให้ตั้งค่าใน Filezilla ดังนี้
File --> Site Manager --> My Sites
แทนชื่อ New Site เป็นชื่อเว็บเรา
กรอกชื่อ Host
Encryption เลือกเป็น Only use plain FTP ((insecure)
ใส่ username และ password แล้ว Connect

ถ้าหากยังเป็น Error เดียวกันอีก ให้ลองเปลี่ยนเป็น Active Mode โดย ไปที่ File --> Site Manager --> Transfer Settings แล้วเลือก Active

ถ้ายังไม่ได้ให้ลองเปลี่ยน Protocol ให้เป็น SFTP


Failed to retrieve directory listing

ให้ตั้งค่าเป็น Passive โดยตั้งค่าใน Filezilla ดังนี้
Edit --> Settings --> Connection --> FTP
ตรงส่วน Transfer Mode ให้เลือก Passive (recommended)
ถ้ายังไม่ได้ให้ลองใส่ในช่อง Port ให้เป็น 8484 และที่ Hostname ใส่ sftp:// นำหน้าด้วย


530 Login Authentication Failed

ให้เข้าไปใน Cpanel แล้วตั้ง Password ใหม่อีกครั้ง


Connection attempt failed with "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
หรือ Critical error: Could not connect to server

ให้ลองใส่ในช่อง Port ให้เป็น 8484 และ Hostname ใส่ sftp:// นำหน้าด้วย


Tips

ให้อ่านคำ Error แต่ละ Status ของ FileZilla
แต่ละ step ของการเชื่อมต่อ จะวิเคราะห์ได้ว่ามาจากด้านไหน และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา