ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

การแบ่ง CPU Core เมื่อใช้ MT4

พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018 | Views: 6956

ถ้าลูกค้าใช้ VPS Windows CPU 4 Core ใช้ในการรัน MT4 จำนวนหลายตัว อาจจะประสบเรื่อง MT4 หยุดทำงานหรือทำงานช้า แม้ว่าการทำงานของ CPU และ RAM จะใช้น้อยก็ตาม
ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งาน CPU Core ไปทั้งหมดอย่างเต็มที่พร้อมกัน ในขณะที่ MT4 ได้ออกแบบให้ใช้กับ CPU เพียง 1 Core
ฉะนั้น เมื่อเราเปิดใช้ MT4 ขึ้นมาแล้ว จำเป็นต้องกำหนดให้แต่ละ MT4 ใช้ CPU เพียง 1 Core ตามวิธีการดังนี้

Windows 2012
1. เปิด Task Manager โดยคลิกขวาที่ขอบล่าง(ตรงที่ว่างเปล่า)ของหน้า VPS แล้วเลือก Task Manager
2. คลิก Tab ที่ชื่อ Details จะเห็น Terminal.exe ซึ่งก็คือ MT4 ที่เราเปิดใช้งานอยู่
3. ให้คลิกขวาที่ Terminal.exe (ให้ทำทีละตัว)
4. เลือก Set Affinity ...
5. ให้ติ้กเครื่องหมายถูกออกจาก แล้วติ้กเลือกเพียง CPU 0 หรือ CPU ไหนก็ได้เพียงอันเดียว แล้วคลิก OK
6. Terminal.exe อื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน ติ้กเลือก CPU ซ้ำกันก็ได้

Windows 2008
1. เปิด Task Manager โดยคลิกขวาที่ขอบล่าง(ตรงที่ว่างเปล่า)ของหน้า VPS แล้วเลือก Task Manager
2. คลิก Tab ที่ชื่อ Process จะเห็น Terminal.exe ซึ่งก็คือ MT4 ที่เราเปิดใช้งานอยู่
3. ให้คลิกขวาที่ Terminal.exe (ให้ทำทีละตัว)
4. เลือก Set Affinity ...
5. ให้ติ้กเครื่องหมายถูกออกจาก แล้วติ้กเลือกเพียง CPU 0 หรือ CPU ไหนก็ได้เพียงอันเดียว แล้วคลิก OK
6. Terminal.exe อื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน แนะนำของแต่ละ broker ให้ติ้กเลือก CPU เลขซ้ำกัน

ประโยชน์จากการแบ่ง Core จะสามารถทำให้เราได้ใช้ MT4 ได้ไม่ติดขัดและรันได้เป็นจำนวนมากขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ แต่ละ EA และ Indicator แต่ละ platform จะใช้ resource ไม่เท่ากัน เพื่อลดการใช้งานที่เกินความจำเป็น ควรตั้งค่า ดังนี้
1. ไปที่ Tools --> Options --> เลือก tab Charts แล้วตั้งค่า Max bars in chart ให้น้อยที่สุด โดยประมาณ 1000 - 5000
2. ไปที่ Tools --> Options --> เลือก tab Server แล้วเอาเครื่องหมายถูกที่ Enable DDE Server และ Enable News ออก
3. ที่ Market Watch ให้ปิด chart ที่ไม่จำเป็นและเลือก 'Hide All' ด้วย

รู้จักโปรแกรมที่ใช้รัน Forex ทั่วไป
- MT4 เปิดได้สูงสุด 32 terminal
- 1 terminal เปิดได้สูงสุด 100 chart
- 1 chart ใช้งานได้สูงสุด 1 EA

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา